ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Τύπος δωματίου
*
Όνοματεπώνυμο
*
Διεύθυνση -Τ.Κ.
*
Πόλη
*
Phone
*
E-Mail
*
Χρονικό διάστημα
*

 

Παρακαλούμε μετά την επιβεβαίση της κράτησης τα χρήματα να κατατίθενται:
Αlpha Bank: υποκατ.586, αρ.λογαρ. 002101-031806
Εμπορική: υποκατ. 513, αρ.λογαρ. 23096358

Δωμάτια
Εσωτερικοί χώροι
Επικοινωνία
Κρατήσεις
δωματίων